ADVOKAT MNA

WINJUM

Odelsrett

Odels- og åsetesretten er beskyttet av Grunnloven § 117, og er for øvrig regulert i lov om odelsretten og åsetesretten av 28.06.1974.

Odelsrett gir rett til å innløse eiendom som har vært i slektens eie i minst 20 år og som har minst 35 dekar dyrket jord eller minst 500 dekar produktiv skog.

Løsningsretten aktualiseres når eiendommen skifter eier ved arv, ved generasjonsskifte eller ved vanlig salg. Eldre søsken har bedre odelsrett enn yngre søsken. Det er idag kun eieren og eierens aller nærmeste familie som har odelsrett.

Åsetesrett er en særskilt arverettighet til eiendommer med samme arealkrav som odelseiendommer.

Mange odels- og åsetesrettslige spørsmål krever spesialkunnskap, bl.a. fordi man ofte må ta eldre lovgivning i betraktning. Odelsloven har gjennomgått store endringer, ofte med overgangsordninger som kompliserer rettsbildet. Uenighet om odelsrekkefølge eller odelstakst avgjøres av domstolene i odelsløsningssaker.


Odelsloven
Skjønnsprosessloven
Skifteloven

Tlf: 55 30 21 96

Mobil: 922 23 787

Postboks 333 Sentrum
5804 Bergen

Kontor: Fortunen 4

ivar@advokatwinjum.no

Org.nr. 916 250 304

I KONTORFELLESSKAP MED:

Advokatfirma Grahl-Madsen & Co AS Advokatene Hartmann & Ingebrigtsen