ADVOKAT MNA

WINJUM

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon (oreigning) innebærer at eiendomsrett eller andre rettigheter overtas ved tvang.

Det første spørsmålet som oppstår i disse sakene er om det overhodet er adgang til å ekspropriere. Ekspropriasjon kan kun skje til visse formål og kun dersom behovet for ekspropriasjon har en overvekt som er tilstrekkelig klarlagt. Vanlige formål er overtakelse av areal til vei, kraftledninger, offentlige bygninger m.m. Oftest ligger det en reguleringsplan til grunn for et ekspropriasjonsvedtak.

Som oftest er det stat eller kommune som initierer ekspropriasjonssakene, men innimellom kan også private parter kreve ekspropriasjon.

Ekspropriasjon er et vesentlig inngrep i private rettigheter, og Grunnlovens § 105 sikrer at alle som utsettes for ekspropriasjon har rett på full erstatning.

I forkant av en ekspropriasjon vil eksproprianten ofte forsøke å komme til en enighet med ekspropriaten gjennom en frivillig avtale, og i slike situasjoner er det vanlig at den som krever ekspropriasjon dekker motpartens utgifter til juridisk bistand, forutsatt at avtale oppnåd. Dersom partene ikke kommer til enighet avgjøres de ulike tvistepunkter av domstolene - og også her dekkes alle utgifter av saksøkeren.


Oreigningsloven
Ekspropriasjonserstatningsloven
Skjønnsprosessloven

Tlf: 55 30 21 96

Mobil: 922 23 787

Postboks 333 Sentrum
5804 Bergen

Kontor: Fortunen 4

ivar@advokatwinjum.no

Org.nr. 916 250 304

I KONTORFELLESSKAP MED:

Advokatfirma Grahl-Madsen & Co AS Advokatene Hartmann & Ingebrigtsen